ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Support of Social Welfare Interventions of Students of the Agricultural University

Date: 
Saturday 09 Apr 2022

The Career Center of Agricultural University of Athens invites you to the conference organized in order to inform all the students about the activities provided by the University according to the project "Support of Social Welfare Interventions of Students of the Agricultural University". These actions aim to support students who belong to socially vulnerable groups in order to be able to complete their studies sucessfully.

 

Topics to be discussed:

 

1. "Support and reinforcement of the students, who belong to the socially vulnerable groups", tutor Tsourou Virginia-Maria, Agronomist, MSc.

2. "Special education and training interventions for students with autism", tutor Drossinou Maria, Assistant Professor of Special Education, University of Peloponnese.

3. "Psychological dimensions of University life and career-relared issues", tutor Krista Baka, Psychologist, Phdc., Systemic Psychotherapist.

4. "Support and access of our students with disabilities to the Library of the GPA" Alexandros Poulovasilis ", Speaker Koufos Konstantinos

 

The meeting will take place on Saturday 09/04/2022, at 16:00 -18:00

The meeting will be held online, via video conference, using the hyperlink: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:Uys3O0S2ySQZzTxduW41r8wge3RPBQhigTwjZAkCwuE1@thread.tacv2/1649068390479?context=%7B%22Tid%22:%224f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1%22,%22Oid%22:%2215f5aeab-a0aa-461d-b942-65411fb6466a%22%7D

The seminar can be attended by students of the Agricultural University of Athens

For participation please sent message to career@aua.gr, referring your fullname, the department and year you study and your student registration number

«Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)»

 

                     attach.msc.jpg