Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ)  του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον ν. 4485/2017 και του λοιπού ισχύοντος εθνικού και ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου που διέπει τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ).

Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και από ίδιους πόρους του και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων.

Προορίζονται επίσης για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και κλινικών μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, σχεδιασμού και υλοποίησης επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του Πανεπιστημίου, καθώς και για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του ΕΛΚΕ και του Ιδρύματος (όπως φύλαξη, καθαριότητα και συντήρηση εξοπλισμού), για τις ανάγκες της ίδιας περιουσίας ή υποστήριξης περιουσιακών στοιχείων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΜΟΔΥ:

Κατσιμπρινάκη Κων/να, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, τηλ.: 210-529 4848, e-mail: dinakp@aua.gr

 

Ιστοσελίδα: www.elke.aua.gr

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: elke@aua.gr

 

Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών διαρθρώνεται σε επίπεδο Διεύθυνσης και αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα (ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ) :

α) Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

β) Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

γ) Τμήμα Υποστήριξης Έργων, Εκτέλεσης Προμηθειών, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

 

Α) Το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Διοικητικές διαδικασίες γενικής φύσεως όπως αρχειοθέτηση, πρωτοκόλληση και μηχανοργάνωση.
 2. Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και εισήγηση για θέματα αρμοδιότητας του τμήματος.
 3. Εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και παρακολούθηση της τήρησης των διαδικασιών που προβλέπονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης ΕΛΚΕ.
 4. Διαχείριση ανθρώπινων πόρων και υποστήριξη της λειτουργίας του ΕΛΚΕ μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 5. Διασφάλιση των τεθέντων διαδικασιών από άποψη ποιότητας (ISO).

Το τμήμα διαρθρώνεται σε τρία (3) γραφεία:

 1. Γραφείο Πρωτοκόλλου, Αρχείου και Μηχανοργάνωσης.
 2. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.
 3. Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων και Διασφάλισης Ποιότητας.

 

Αναπλ. Προϊσταμένη Διοικητικής Υποστήριξης ΜΟΔΥ:

Ράπτη Γιαννούλα, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4976, e-mail: grapti@aua.gr

Προσωπικό:

Γιανναρέλης Αριστείδης, ΔΕ Προγραμματιστών-Βοηθών Αναλυτών, τηλ.: 210-529 4878, e-mail: agiana@aua.gr

Γομάτου Αναστασία, Πρωτόκολλο, τηλ.: 210529 4970, e-mail:  sia.gomatou1998@aua.gr

Δρίτσα Μαρία, Γραμματειακή Υποστήριξη, τηλ.: 210529 4862,  e-mail: mdritsa@aua.gr

Κοντού Αγγελική, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, τηλ.: 210-529 4849, e-mail: akontou@aua.gr

Β) Το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Μέριμνα για θέματα οικονομικής και λογιστικής φύσεως του ΕΛΚΕ.
 2. Κατάρτιση και αναμόρφωση του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ και των τροποποιήσεων του, σύνταξη του απολογισμού της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του.
 3. Έλεγχος, εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών.

Το Τμήμα διαρθρώνεται σε τρία (3) γραφεία:

 1. Γραφείο Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης.
 2. Γραφείο Λογιστηρίου και Εκκαθάρισης Δαπανών.
 3. Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης.

 

Αναπλ. Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών:

Αγραφιώτης Νικόλαος, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4874, e-mail: nag@aua.gr

Προσωπικό:

Αλεξανδράκης Χρήστος, Εκκαθάριση Προμηθευτών, τηλ.: 210529 4873, e-mail:  alexandrakis@aua.gr

Καρλικιώτης Δημήτριος, Λογιστήριο, τηλ.: 210529 4975, e-mail: dimkarli@aua.gr

Λιάσκος Γεώργιος, Εκκαθάριση Αμοιβών, τηλ.: 210529 4866, e-mail: gliaskos@aua.gr

Μάγου Ευαγγελία, Συνεργάτης – Εκκαθάριση Προμηθευτών ΕΣΠΑ, τηλ.: 210529 4873, e-mail: evmagou@aua.gr

Μαρδά Παρασκευή, Λογιστήριο, τηλ.: 210529 4784, e-mail:  vivimarda@aua.gr

Μαρκή Χρυσόθεμις, Λογιστήριο, τηλ.: 210529 4865, e-mail: chrmarki@aua.gr

Παπαδόπουλος Δημήτριος, Ταμείο, τηλ.: 210529 4928, e-mail: dpap@aua.gr  

Παπαδοπούλου Αικατερίνη, Εκκαθάριση Οδοιπορικών, τηλ.: 210529 4908, e-mail: kpap@aua.gr

Τσιολάκη Βασιλική, Λογιστήριο, τηλ.: 210529 4901, e-mail: vasiliki_tsiolaki@aua.gr 

Χουλιάρα Μαρίνα, Ταμείο, τηλ.: 210529 4960, e-mail: chouliaram@aua.gr

Περάκη Μαριλένα (μερικής απασχόλησης), Λογιστήριο, e-mail: mper@aua.gr    

 

Γ) To Τμήμα Υποστήριξης Έργων, Εκτέλεσης Προμηθειών, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Παρακολούθηση των προγραμμάτων/έργων σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις τους και έλεγχος του οικονομικού αντικειμένου των έργων σε συνάρτηση με το φυσικό αντικείμενο αυτών.
 2. Διαχείριση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων παρακολούθησης έργων διαφόρων εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων (Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΟΠΣ Ε.Σ.Π.Α., Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, κ.λπ.).
 3. Υποστήριξη της εκτέλεσης διαδικασιών πάσης φύσεως προμηθειών, διαδικασιών διαγωνισμών και συμβάσεων προμήθειας αγαθών, υπηρεσιών και μισθώσεων καθώς και διαδικασιών δημοσίευσης προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 4. Διαχείριση Ηλεκτρονικών Συστημάτων Προμηθειών.
 5. Υποστήριξη των δράσεων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας από τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος.

Το τμήμα διαρθρώνεται σε τρία (3) γραφεία:

 1. Γραφείο Υποστήριξης και Διαχείρισης Έργων.
 2. Γραφείο εκτέλεσης Προμηθειών, Προσκλήσεων Φυσικών Προσώπων.
 3. Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας και Συμβουλευτικής.

 

Αναπλ. Προϊσταμένη Υποστήριξης Έργων:

Αθανασοπούλου Ευαγγελία, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4925, e-mail: epeaek@aua.gr

Προσωπικό:

Αναγνώστη Αφροδίτη, Καινοτομία και Μεταφορά Τεχνολογίας, τηλ.: 210529 4768, e-mail: a.anagnosti@aua.gr

Γιακουμάτου Γεωργία, Υποστήριξη Ευρωπαϊκών Έργων, τηλ.: 210529 4860, e-mail: ggiakou@aua.gr 

Δαλέζιος Ιωάννης, Συνεργάτης – Υποστήριξη Έργων ΕΣΠΑ, τηλ.: 210529 4777, e-mail: johndal@aua.gr

Δεφίγγου Όλγα, Γραφείο Προμηθειών, τηλ.: 210529 4926, e-mail: olga.defingou@aua.gr

Μαυρομματάκη Κων/να, Γραφείο Προμηθειών, τηλ.: 210529 4876, e-mail:  nmavrommataki@aua.gr      

Παπαδόπουλος Νικόλαος, Γραφείο Προμηθειών, τηλ.: 210529 4831, e-mail: nikospapadopoulos@aua.gr              

Παπαστάθη Έλενα, Συνεργάτης – Συμβάσεις Φ.Π. ΕΣΠΑ, τηλ.: 210529 4855, e-mail: elenapapastathi@aua.gr                        

Παπαστάθης Κωνσταντίνος, Υποστήριξη Έργων, τηλ.: 210529 4919, e-mail: kpapastathis@aua.gr               

Ράπτης Απόστολος, Γραφείο Προμηθειών, τηλ.: 210529 4847, e-mail: arap@aua.gr 

Σακελλαρίου Κων/νος, Συνεργάτης – Υποστήριξη Έργων ΕΣΠΑ, τηλ.: 210529 4780, e-mail: konstantinoss@aua.gr

Χατζηπαυλίδου Ευαγγελία, Προσκλήσεις Φ.Π., τηλ.: 210529 4985, e-mail: eva.chatzipavlidou@aua.gr