Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση ΚΥΑ/679/22-8-1996 (ΦΕΚ 826, τ. Β), όπως ισχύει κάθε φορά.

Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών έργων, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων.

Προορίζονται επίσης για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, τη διαμόρφωση και εκτέλεση επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών με πιστώσεις από το αποθεματικό του ΕΛΚΕ προς όφελος του ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.

 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη:

Κατσιμπρινάκη Κων/να, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, τηλ.: 210-529 4920, φαξ: 210-529 4873, e-mail: dinkp@aua.gr

Προσωπικό:

 • Αγραφιώτης Νικόλαος, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4874, φαξ: 210-529 4873, e-mail: nag@aua.gr
 • Ράπτη Γιαννούλα, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4874, φαξ: 210-529 4873, e-mail: grapti@aua.gr
 • Γιανναρέλης Αριστείδης, ΔΕ Προγραμματιστών-Βοηθών Αναλυτών, τηλ.: 210-529 4878, φαξ: 210-3454557, e-mail: agiana@aua.gr
 • Κοντού Αγγελική, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, τηλ.: 210-529 4958, φαξ: 210-3454557, e-mail: akontou@aua.gr

 

Ιστοσελίδα: www.elke.aua.gr

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: elke@aua.gr

 

Μονάδα Στήριξης  Έργων Κοινοτικού Πλαισίου

Η Μονάδα Στήριξης Έργων Κοινοτικού Πλαισίου έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση των γραφειοκρατικών (διοικητικών και άλλων) διαδικασιών των προγραμμάτων ΕΣΠΑ σε συνεργασία με τον ΕΛΚΕ του ΓΠΑ (Οδηγός Χρηματοδότησης ΕΛΚΕ του ΓΠΑ).

Οι αρμοδιότητες του  γραφείου είναι οι εξής:

 1. Σύνδεση του Πανεπιστημίου με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) των αρμόδιων Υπουργείων στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων ΕΣΠΑ.
 2. Επικοινωνία και συνεργασία με στελέχη των ΕΥΔ για επίλυση θεμάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των έργων και παροχή σχετικών οδηγιών στους ενδιαφερόμενους.
 3. Αλληλογραφία με τις ΕΥΔ για όλα τα θέματα που αφορούν τα έργα ΕΣΠΑ και ειδικότερα τακτική αποστολή εγγράφων στο πλαίσιο της διοικητικής επαλήθευσης δαπανών των έργων.
 4. Τήρηση αρχείου για όλα τα έργα ΕΣΠΑ, καθώς και τήρηση αντιγράφου κάθε εισερχόμενου και εξερχόμενου εγγράφου προς τις ΕΥΔ που παραδίδεται υποχρεωτικά στη Μονάδα Στήριξης Έργων Κοινοτικού Πλαισίου.
 5. Ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου για νέες προκηρύξεις έργων ΕΣΠΑ ή για  οποιαδήποτε πληροφορία αφορά τα έργα σε εξέλιξη.
 6. Καθοδήγηση ή/και συμμετοχή στη σύνταξη Ιδρυματικών προτάσεων του Πανεπιστημίου για τις προκηρύξεις νέων πράξεων του ΕΣΠΑ που αφορούν στα Έντυπα Υποβολής και Τεχνικά Δελτία Πράξεων ΕΚΤ και ΕΤΠΑ.
 7. Καθοδήγηση ή/και συμμετοχή για τη συμπλήρωση και την ηλεκτρονική υποβολή Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και Δελτίων Παρακολούθησης Προόδου των έργων ΕΣΠΑ.

Προσωπικό:

Αθανασοπούλου Ευαγγελία, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, τηλ.: 210-529 4925, φαξ: 210-529 4873, e-mail: epeaek@aua.gr