ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Council

 

President: Dalezios R. Nicolas, tel.: ++30210 529 4833, fax: ++30210 529 4942, e-mail: dalezios.n.r@gmail.com

 

University’s Council Office Secretariat: Matsouki Angeliki, tel.: ++30210 529 4942, fax: ++30210 529 4942, e-mail: angeliki@aua.gr